Opmerking over de verantwoordelijke

Hierna zouden wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze internetpagina’s willen informeren. Bijkomende informatie over de gegevensbescherming vindt u hieronder.Hierna zouden wij u over de verwerking van persoonsge

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

ENERPARC AG
Kirchenpauerstraße 26 
20457 Hamburg

Contact: Stefan Müller, Raad van Bestuur

Telefoon: 040 756644-90
Fax: 040 756644-965
E-mail: datenschutz@enerparc.com

Voor bijkomende gegevens over onze onderneming en de tot vertegenwoordiging gerechtigde personen verwijzen wij naar ons colofon op https://www.enerparc.de/nl/colofon.

Functionaris voor de gegevensbescherming

We hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is bereikbaar op het bovenstaande adres van de verantwoordelijke voor de verwerking met de toevoeging "persoonlijk – vertrouwelijk voor de functionaris voor gegevensbescherming" alsmede op datenschutz@enerparc.com.

Wettelijke basis van de gegevensverwerking

Bij de exploitatie van deze website verwerken wij persoonsgegevens in principe alleen voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een goed functionerende website, van onze inhoud en van de hiermee gepaard gaande diensten noodzakelijk is.

Hiervoor beroepen wij ons op volgende rechtsgrondslagen:  

 • Instemming conform art. 6 lid 1 letter a) AVG
 • Nakoming van contracten conform at. 6 lid 1 letter b) AVG
 • Nakoming van een wettelijke verplichting conform art. 6 lid 1 letter c) AVG
 • Gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 letter f) AVG.

Bij de gegeven verwerking zullen wij in deze opmerkingen over de gegevensbescherming de betreffende rechtsgrondslagen vermelden.

Voor zover wij persoonsgegevens op grond van uw toestemming verwerken, hebt u het recht, de toestemming te allen tijde voor de toekomst tegenover ons te herroepen.

Voor zover wij gegevens op basis van een belangenafweging verwerken, hebt u als betrokkene het recht, met inachtneming van de richtlijnen van art. 21 AVG, tegen de verwerking van de persoonsgegevens in te gaan.

Verwijdering van gegevens

Wij verwijderen persoonsgegevens in principe wanneer een verdere opslag niet vereist is. Van een dergelijke vereiste kan in het bijzonder sprake zijn als de gegevens nog benodigd worden om contractueel overeengekomen prestaties te leveren, om rechten op waarborg en eventueel garantie te toetsen en om deze te kunnen verlenen of weigeren. In geval van wettelijke, door de Europese of nationale wetgever in op het Unierecht gebaseerde verordeningen, wetten of andere voorschriften, aan welke de verantwoordelijke onderworpen is, opgelegde bewaarplichten, komt een verwijdering pas na het einde van de betreffende bewaarplicht in aanmerking.  

Plaats van de gegevensverwerking

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden, kunt u dit uit de uiteenzettingen bij de betreffende verwerkingsactiviteiten afleiden.

Toegangsgegevens

U kunt onze website bezoeken, zonder gegevens over uw persoon prijs te geven. Bij de oproep van deze website wordt er echter door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie aan de server van de website gezonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen.

De hiernavolgende gegevens worden daarbij zonder uw toedoen geregistreerd en tot op het moment van de geautomatiseerde verwijdering van uw bezoek aan onze website opgeslagen:

 • In de toegangslogboeken van de webservers wordt bijgehouden welke pagina's zijn opgevraagd en wanneer. Zij bevatten de volgende gegevens: IP, directory bescherming gebruiker, datum, tijd, bezochte pagina's, logs, status code, hoeveelheid gegevens, referer, user agent, bezochte hostnaam.
 • De IP-adressen worden anoniem opgeslagen. Daartoe worden de laatste drie cijfers verwijderd, d.w.z. 127.0.0.1 wordt 127.0.0.* IPv6-adressen worden ook geanonimiseerd. De geanonimiseerde IP-adressen worden 60 dagen bewaard. De gegevens van de gebruiker van de directorybeveiliging worden na één dag geanonimiseerd.  
 • Foutlogs, waarin foutieve paginaweergaven worden geregistreerd, worden na zeven dagen gewist. Naast de foutmeldingen bevatten deze het IP-adres van de toegang en, afhankelijk van de fout, de bezochte website. 
 • Toegang via FTP wordt gelogd met geanonimiseerde informatie over gebruikersnaam en IP-adres en wordt 60 dagen bewaard.
 • De maillogs voor het verzenden van e-mails vanuit de webomgeving worden na één dag geanonimiseerd en vervolgens gedurende 60 dagen bewaard. Bij anonimisering worden alle gegevens over de afzender/ontvanger enz. verwijderd. Alleen de gegevens over het tijdstip van verzending en de informatie over de wijze waarop de e-mail is verwerkt, worden bewaard (wachtrij-ID of niet verzonden). Maillogs voor verzending via onze mailservers worden na vier weken gewist. De langere bewaringstermijn is nodig om de functionaliteit van de e-maildiensten te garanderen en spam te bestrijden.

Wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang conform art.6 lid 1 zin1 letter f) AVG. De vernoemde informatie wordt gebruikt

 • ter vrijwaring van een storingvrije werking van de website 
 • voor analysedoeleinden om ons aanbod te verbeteren
 • om een vlotte opbouw van de verbinding te garanderen
 • om een comfortabel gebruik van deze website te garanderen
 • om de systeemveiligheid en –stabiliteit van deze website te kunnen analyseren
 • voor nog andere administratieve doeleinden

In principe gebruiken wij de verzamelde gegevens niet om deze tot uw persoon te herleiden.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze website maakt omwille van de veiligheid en ter bescherming van de overdracht van een vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bij aanvragen die u aan ons als exploitant van de website zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u er aan dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” overgaat en herkent u ook aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overmaakt, niet door derden meegelezen worden.

Hosting door een derde aanbieder

Deze website wordt bij een externe aanbieder gehost. Met deze laatste hebben wij een hostingcontract en een overeenkomstig orderverwerkingscontract afgesloten. De server van de hoster bevindt zich in Duitsland.

Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of op daarvoor bestemde formulieren verzameld worden, worden op de servers van deze hoster verwerkt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om IP-adressen, toegangen tot websites, meta- en communicatiegegevens, contact(aan)vragen en overige gegevens die via een website gegenereerd worden.

De inschakeling van de hoster gebeurt om onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende, gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 letter f) AVG bij een correcte presentatie van ons aanbod en veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod te behartigen.

Aanvraag per e-mail, telefonisch of per fax

Als u ons per e-mail, telefonisch of per fax contacteert, wordt uw (aan)vraag, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, (aan)vraag) met het oog op de behandeling van uw (aan)vraag bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 letter b AVG, voor zover uw (aan)vraag met de nakoming van een contract te maken heeft of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk is. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG) en / of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 letter f AVG), omdat wij een gerechtvaardigd belang bij de effectieve bewerking van de aan ons gerichte (aan)vragen hebben.

De door u aan ons via contactaanvragen toegezonden gegevens blijven bij ons totdat u ons aanmaant, deze te verwijderen, totdat u uw toestemming voor de opslag herroept of totdat het doel van de gegevensopslag wegvalt (bv. nadat de behandeling van uw (aan)vraag voltooid werd). Geldende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Contactformulier verpachting van open ruimtes

Wij bieden u op deze website de mogelijkheid om ons via een contactformulier voorstellen met het oog op het pachten of kopen van open ruimtes te doen. 

Hier verwerken wij volgende (persoons)gegevens: 

 • Voornaam
 • Naam (noodzakelijk)
 • Provincie (noodzakelijk)
 • Postcode, plaats 
 • Gemeentegebied  
 • Sectie (noodzakelijk)
 • Kamp (noodzakelijk)
 • Grootte in hectare (noodzakelijk)
 • Vrij te verstrekken gegevens over het perceel

In het kader van onze selectieprocedure worden uw persoonsgegevens door de betreffende vakafdeling verwerkt. Toegang tot de offertegegevens heeft in principe alleen de betreffende vakafdeling. Uw gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door. 

De verwerking van de op het contactformulier vermelde gegevens vindt plaats op basis van uw vrijwillig verleende toestemming conform art. 6 lid 1 letter a) AVG.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de opslag te herroepen. De door u op het contactformulier vermelde gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van de verzameling daarvan te bereiken. Dit is voor persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en deze die daarna per e-mail toegezonden werden wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. Beëindigd is de conversatie dan wanneer uit de omstandigheden op te maken is dat de betreffende toedracht definitief opgehelderd is. Geldende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Voor zover wij in de door u aangeboden open ruimte geïnteresseerd zijn, zullen wij uw gegevens in ons systeem opnemen. Van dit tijdstip verwerken wij uw gegevens op grond van het art. 6 lid 1 letter b) AVG en verwijzen wij naar onze algemene opmerkingen over de gegevensbescherming

Overmaking van gegevens

Gegevens die wij van u ontvangen, zullen wij principieel niet aan derden en in het bijzonder niet voor hun reclamedoeleinden overmaken. Een overmaking van persoonsgegevens aan derden vindt in principe alleen plaats indien dit voor de uitvoering van het met u afgesloten contract noodzakelijk is, als de overmaking op basis van een belangenafweging als bedoeld in art. 6 lid 1 letter f) AVG toelaatbaar is, indien wij juridisch tot overmaking verplicht zijn of voor zover u uw toestemming verleend hebt. 

Voor de exploitatie van deze website doen wij echter bijvoorbeeld beroep op dienstenleveranciers. Daarbij kan het voorkomen dat een dienstenleverancier van persoonsgegevens kennis krijgt. Wij selecteren onze dienstenleverancier zorgvuldig – in het bijzonder met betrekking tot gegevensbescherming en -veiligheid – en treffen alle in het kader van de gegevensbescherming noodzakelijke maatregelen voor een toelaatbare gegevensverwerking.

Google Analytics

Google Analytics deactiveren

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De beheerder voor gebruikers in de EU, de EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Omvang van de verwerking

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat aan de betrokken gebruiker of diens eindapparaat wordt toegekend.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art.6 Para.1 S.1 lit.a DSGVO.

Intrekking

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door de cookie-instellingen op te roepen en uw keuze daar te wijzigen. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking ervan blijft onverlet.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Overbrenging derde land

Voor zover gegevens buiten de EU of de EER worden verwerkt en er geen niveau van gegevensbescherming is dat overeenstemt met de Europese norm, hebben wij met de dienstverlener contractuele bepalingen volgens EU-normen gesloten om een passend niveau van gegevensbescherming tot stand te brengen. Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en toegang van Amerikaanse autoriteiten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De VS worden momenteel beschouwd als een derde land vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. U hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU of de EER. Het is mogelijk dat u geen rechtsmiddelen hebt tegen toegang door de autoriteiten.

Ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn of kunnen zijn:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker overeenkomstig art. 28 DSGVO).
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

Het valt niet uit te sluiten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang zullen krijgen tot de door Google opgeslagen gegevens.

Bewaartermijn

Gegevens die door Google worden opgeslagen op gebruikers- en evenementniveau en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatiemiddelen (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Demografische kenmerken met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om de bezoekers van de website binnen het advertentienetwerk van Google geschikte advertenties te kunnen tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals aangegeven onder het punt "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

Google Advertenties

Aard en omvang van de verwerking

Google Ads is geïntegreerd op onze website. Google Ads is een dienst van Google Ireland Limited om gebruikers gerichte reclame te tonen. Google Ads maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om het gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

Google Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van de reclame te optimaliseren. Daarnaast levert Google Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiegegevens, zoals uw gebruikersagent, worden aan de provider doorgegeven.

Als u geregistreerd bent bij een dienst van Google Ireland Limited, kan Google Ads het bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Google Ireland Limited geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het voor de provider mogelijk om uw IP-adres en andere identificatiekenmerken te achterhalen en op te slaan.

In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Google Ads, namelijk Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a. DSGVO met behulp van Google Ads voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden.

Bewaartermijn

Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens, deze wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Google Ads: https://policies.google.com/privacy. 

Google DoubleClick

Aard en omvang van de verwerking

Wij hebben onderdelen van DoubleClick op onze website geïntegreerd. DoubleClick is een merk van Google. Het bedrijf verkoopt voornamelijk speciale online marketingoplossingen aan reclamebureaus en uitgevers. DoubleClick zendt gegevens naar de DoubleClick-server bij elke impressie, alsook bij kliks of andere activiteiten.

Elk van deze gegevensoverdrachten leidt tot een cookie-aanvraag bij de browser van de betrokkene. Indien de browser dit verzoek aanvaardt, plaatst DoubleClick een cookie in uw browser.

DobuleClick heeft een cookie-ID nodig om de technische procedure te verwerken. Dit is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. Het is ook mogelijk de advertenties te registreren die reeds in een browser zijn weergegeven, zodat dubbele plaatsingen kunnen worden vermeden. Bovendien is het mogelijk om conversies op te nemen. Conversies worden bijvoorbeeld geregistreerd als een DoubleClick-advertentie eerder aan een gebruiker werd getoond en de gebruiker vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

Een DoubleClick cookie bevat geen persoonsgegevens. Het kan echter aanvullende campagne-identifiers bevatten die dienen om campagnes te identificeren waarmee u op andere websites al in contact bent geweest. Hier verkrijgt Google kennis van gegevens die Google ook gebruikt om provisieoverzichten te genereren. Google kan bijvoorbeeld bijhouden dat op een bepaalde link op onze website is geklikt. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van DoubleClick, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van DoubleClick by Google zijn te vinden op policies.google.com/privacy.

Doel en rechtsgrondslag

De verwerking van uw gegevens met behulp van de Double-Click cookie dient om reclame te optimaliseren en weer te geven op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U geeft uw toestemming door het gebruik van cookies in te stellen, waarbij u ook te allen tijde uw herroeping met werking voor de toekomst kunt verklaren. 

Bewaartermijn

Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens, deze wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring voor Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy. 

Google Dynamische Marketing

Wij gebruiken de dynamische remarketingfunctie van Google AdWords op onze website. De technologie maakt de automatische plaatsing van doelgroepgerichte reclame mogelijk na uw bezoek aan onze website. De advertenties zijn gebaseerd op de inhoud waarop u hebt geklikt de laatste keer dat u onze website bezocht.

Google gebruikt cookies om deze op interesses gebaseerde advertenties te maken. Google slaat gewoonlijk informatie op over uw webverzoek, uw IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de browser aan een specifieke computer te koppelen en kan niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

U kunt op gebruikers gebaseerde advertenties uitschakelen via de advertentie-instellingen van Google.

Nadere instructies zijn te vinden op https://policies.google.com/privacy?gl=de.   

Google Maps

Google Maps wordt op deze site gebruikt. Daartoe worden overeenkomstige programmabibliotheken of kaartinhoud van Google-servers opgevraagd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking door Google Maps is Google Cloud EMEA Ltd., gevestigd in Ierland.

Voor ons is de rechtsgrondslag Art. 6 (1) f) DSGVO. Voor zover Google Cloud EMEA Ltd. gegevens doorgeeft aan derde landen, zal zij dit, volgens haar eigen informatie, alleen doen als een passend niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd in het desbetreffende derde land. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via de zogeheten modelcontractbepalingen van de EU.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. De Google Tag Manager is een ondersteunende dienst en verwerkt zelf alleen persoonsgegevens voor technisch noodzakelijke doeleinden. De Google Tag Manager zorgt voor het laden van andere componenten, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. 

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technisch noodzakelijke cookie is ons rechtmatig belang overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie, zie de gebruiksvoorwaarden van de provider op: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Cookies

Cookie-instellingen aanpassen

Wij gebruiken cookies op onze website. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De rechtsgrondslag voor de opslag van cookies, apparaatidentificatoren en soortgelijke traceringstechnologieën of voor de opslag van informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker en de toegang tot deze informatie is de Europese ePrivacy-richtlijn in samenhang met de wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie- en telemedia-industrie (TTDSG).

Voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader zijn verzameld, vloeit de rechtsgrondslag regelmatig voort uit Art. 6 para. 1 p.1 DSGVO. 

De primaire rechtsgrondslag voor het opslaan van informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker - dus in het bijzonder voor het opslaan van cookies - is uw toestemming overeenkomstig artikel 25 lid 1 p.1 TTDSG. Toestemming wordt gegeven bij een bezoek aan onze website - hoewel dit natuurlijk niet verplicht is - en kan op elk moment worden herroepen in de cookie-instellingen.

Krachtens artikel 25, lid 2, nr. 2 TTDSG is geen toestemming vereist indien de opslag van informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker of de toegang tot reeds in de eindapparatuur van de eindgebruiker opgeslagen informatie absoluut noodzakelijk is om de aanbieder van een telemediadienst in staat te stellen een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde telemediadienst te leveren. In de cookie-instellingen kunt u zien welke cookies als absoluut noodzakelijk moeten worden aangemerkt en dus onder de uitzondering van § 25 lid 2 TTDSG vallen en dus geen toestemming behoeven.

Beheer van cookies

Wij gebruiken de toestemmingsbeheersdienst Cookiebot, van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (Cybot). Dit stelt ons in staat toestemming van websitegebruikers voor gegevensverwerking te verkrijgen en te beheren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para.1 lit. f DSGVO. Het rechtmatige belang van de aanbieder is de gebruiksvriendelijkheid van de website en de vervulling van de wettelijke vereisten van de DSGVO. Daartoe worden de volgende gegevens verwerkt met behulp van cookies:

 • Uw IP-adres (de laatste drie cijfers staan op '0'), 
 • Datum en tijdstip van toestemming,
 • URL van waaruit de toestemming is verzonden, 
 • user agent van de browser van de eindgebruiker, 
 • een anonieme, willekeurige en gecodeerde sleutel, en 
 • Toestemmingsstatus van de eindgebruiker als bewijs van toestemming. 

De sleutel en de toestemmingsstatus worden gedurende 12 maanden in de browser opgeslagen met behulp van de cookie "CookieConsent". Dit bewaart uw cookievoorkeur voor volgende paginabezoeken. Met behulp van de sleutel kan uw toestemming worden bewezen en getraceerd.

De functionaliteit van de website is niet gegarandeerd zonder de verwerking.

Cybot is een ontvanger van uw persoonsgegevens en treedt namens ons op als verwerker.

De verwerking vindt plaats in de Europese Unie. Voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen Cybot en hoe u Cybot kunt verwijderen, kunt u terecht op: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

Uw persoonsgegevens worden doorlopend gewist na 12 maanden of onmiddellijk na de beëindiging van het contract tussen ons en Cybot.

Vimeo

Onze website maakt voor de integratie van video’s gebruik van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is de firma Vimeo Inc., USA. 

Informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy

Wettelijke basis voor de overmaking van de technisch noodzakelijke gegevens aan Vimeo is art. 6 lid 1 letter f) AVG. Om een adequaat gegevensbeschermingsniveau bij de overmaking van gegevens aan de VS te garanderen, zijn wij de EU-modelcontractbepalingen met Vimeo in de zogenaamde „Controller to Controller“-variant overeengekomen. 

Bovendien worden de video’s van Vimeo in principe in de „Do Not Track“-variant geïntegreerd, zodat persoonsgegevens slechts minimaal aan Vimeo overgemaakt worden.

MyFonts Counter

Op deze website maken wij gebruik van MyFonts Counter, een webanalysedienst van de firma MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, VS. Op grond van de licentiebepalingen wordt er een Page-View-Tracking uitgevoerd doordat het aantal bezoeken aan de website voor statistische doeleinden geteld en aan MyFonts overgemaakt worden. MyFonts verzamelt daarbij enkel en allee geanonimiseerde gegevens. De overmaking van de gegevens gebeurt eventueel door de activering van Java-Script-Code in uw browser. Om de uitvoering van Java-Script-Code van MyFonts compleet te verhinderen, kunt u een Java-Script-Blocker installeren (bv. www.noscript.net). Bijkomende informatie over MyFonts Counter vindt u in de opmerkingen over de gegevensbescherming van MyFonts op http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Sociale netwerken

Wij nemen gegevensbescherming in sociale netwerken zeer serieus. Helaas werd nog niet juridisch uitgemaakt, of en in welke mate sociale netwerken hun diensten in overeenstemming met Europese bepalingen in het kader van de gegevensbescherming aanbieden. Zodra er zich hiervoor nieuwe en juridisch gevrijwaarde aspecten aan het licht komen, zullen wij deze onmiddellijk vermelden. Gelieve tot dan toe zorgvuldig na te gaan, welke persoonsgegevens u via het gebruik van één van onze pagina’s bij de sociale netwerken ter beschikking van deze laatsten stelt.

Gelieve er rekening mee te houden dat sociale netwerken de gegevens van hun gebruiksters en gebruikers (bv. persoonlijke informatie, IP-adres etc.) in overeenstemming met hun richtlijnen betreffende het gebruik van gegevens opslaan en voor zakelijke doeleinden gebruiken. Wij hebben geen invloed op de gegevensverzameling en het verdere gebruik van deze gegevens door de sociale netwerken. In welke omvang, op welke plaats en voor welke duur de gegevens opgeslagen worden, in hoeverre de netwerken bestaande verwijderingsplichten nakomen, welke analyses en koppelingen er met de gegevens uitgevoerd worden en aan wie de gegevens doorgegeven worden, kan door ons niet vastgesteld worden.

Wij hebben een account bij Twitter (Twitter Inc.). Voor de verwerking van persoonsgegevens tijdens het bezoek aan ons Twitter-profiel is in principe de firma Twitter Inc. (VS) de enige verantwoordelijke. De privacyverklaring vindt u op https://twitter.com/de/privacy, instellingen kunnen doorgevoerd worden op https://twitter.com/personalization.

Bovendien hebben wij een bedrijfsprofiel bij Xing (New Work SE). De privacyverklaring vindt u op https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Verder hebben wij een bedrijfspagina bij LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company). Wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 lid 1 letter f) AVG. De privacyverklaring van LinkedIn vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Een bezwaar (Opt-Out) kan ingediend worden op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Geen geautomatiseerd besluitvormingsproces / profilering

Voor het besluitvormingsproces en de profilering maken wij geen gebruik van geautomatiseerde processen.

Rechten van betrokkenen

Met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens hebt u tegenover ons de hiernavolgende rechten:

U hebt het recht op informatie over de u betreffende persoonsgegevens. Voor informatie kunt u zich te allen tijde tot ons richten. Bij een niet schriftelijk gestelde vraag naar informatie verzoeken wij u, er begrip voor te hebben dat wij eventueel bewijsstukken van u verlangen die aantonen dat u de persoon bent, waarvoor u zich uitgeeft. 

Verder hebt u een recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u dit wettelijk kunt doen gelden.

Tot slot hebt u een recht van bezwaar (zie hieronder) tegen de verwerking in het kader van de wettelijke richtlijnen.

Een recht op gegevensoverdraagbaarheid bestaat eveneens in het kader van de richtlijnen in verband met de gegevensbescherming.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens, zoals hierboven toegelicht, verwerken om onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende belangen te behartigen, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst ingaan. Vindt de verwerking in functie van direct marketing plaats, dan kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen een recht van bezwaar als er sprake is van redenen die op grond van uw specifieke situatie aan het licht komen.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden blijven gebruiken, tenzij wij dwingende beschermwaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten dient.

Dit geldt niet indien de verwerking in functie van direct marketing staat. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde niet blijven gebruiken. 

Recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht, over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming uw beklag te doen. 

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee ingegaan. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om ingeval van de ongevraagde toezending van commerciële informatie, bijvoorbeeld door spammails, juridische stappen te ondernemen

Stand: 01.11.2022


Bijkomende opmerkingen over de gegevensbescherming:

Opmerkingen over de omgang met persoonsgegevens (verzameling van gegevens door derden)

Principes van de gegevensverwerking

Opmerkingen over de gegevensbescherming voor online meetings en telefoonsessies via „Microsoft Teams“