Opmerkingen over de gegevensbescherming

Hierna zouden wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze internetpagina’s willen informeren. Bijkomende informatie over de gegevensbescherming vindt u hieronder.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

ENERPARC AG
Zirkusweg 2
D-20359 Hamburg

Voor bijkomende gegevens over onze onderneming en de tot vertegenwoordiging gerechtigde personen verwijzen wij naar ons colofon op https://www.enerparc.de/nl/colofon.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld:

Jessica Stehn-Bäcker
Intelli Revolution GmbH
Überseeallee 1
D-20457 Hamburg

Telefoon: +49 (0) 40 22861374
E-mail: js@beredi-datenschutz.de

Wettelijke basis van de gegevensverwerking

Bij de exploitatie van deze website verwerken wij persoonsgegevens in principe alleen voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een goed functionerende website, van onze inhoud en van de hiermee gepaard gaande diensten noodzakelijk is.

Hiervoor beroepen wij ons op volgende rechtsgrondslagen:  

 • Instemming conform art. 6 lid 1 letter a) AVG
 • Nakoming van contracten conform at. 6 lid 1 letter b) AVG
 • Nakoming van een wettelijke verplichting conform art. 6 lid 1 letter c) AVG
 • Gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 letter f) AVG.

Bij de gegeven verwerking zullen wij in deze opmerkingen over de gegevensbescherming de betreffende rechtsgrondslagen vermelden.

Voor zover wij persoonsgegevens op grond van uw toestemming verwerken, hebt u het recht, de toestemming te allen tijde voor de toekomst tegenover ons te herroepen.

Voor zover wij gegevens op basis van een belangenafweging verwerken, hebt u als betrokkene het recht, met inachtneming van de richtlijnen van art. 21 AVG, tegen de verwerking van de persoonsgegevens in te gaan.

Verwijdering van gegevens

Wij verwijderen persoonsgegevens in principe wanneer een verdere opslag niet vereist is. Van een dergelijke vereiste kan in het bijzonder sprake zijn als de gegevens nog benodigd worden om contractueel overeengekomen prestaties te leveren, om rechten op waarborg en eventueel garantie te toetsen en om deze te kunnen verlenen of weigeren. In geval van wettelijke, door de Europese of nationale wetgever in op het Unierecht gebaseerde verordeningen, wetten of andere voorschriften, aan welke de verantwoordelijke onderworpen is, opgelegde bewaarplichten, komt een verwijdering pas na het einde van de betreffende bewaarplicht in aanmerking.  

Plaats van de gegevensverwerking 

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden, kunt u dit uit de uiteenzettingen bij de betreffende verwerkingsactiviteiten afleiden.

Toegangsgegevens

U kunt onze website bezoeken, zonder gegevens over uw persoon prijs te geven. Bij de oproep van deze website wordt er echter door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie aan de server van de website gezonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen.

De hiernavolgende gegevens worden daarbij zonder uw toedoen geregistreerd en tot op het moment van de geautomatiseerde verwijdering van uw bezoek aan onze website opgeslagen:

 • De Access-Logs van de webservers protocolleren, welke oproepen van websites er op welk tijdstip plaatsgevonden hebben. Ze omvatten volgende gegevens: IP, gebruikers van de directorybescherming, datum, tijdstip, opgeroepen pagina’s, protocollen, statuscode, gegevenshoeveelheid, Referer, User Agent, opgeroepen hostnaam.
 • De IP-adressen worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen. Hiervoor wordt het cijfer van het laatste octet gewist en door een 0 vervangen, d.w.z. uit 185.221.105.201 wordt 185.221.105.0. IPv6-adressen worden eveneens geanonimiseerd. De geanonimiseerde IP-adressen worden 60 dagen lang bewaard. Gegevens over de gebruikte gebruikers van de directorybescherming worden na één dag geanonimiseerd.  
 • Error-Logs die oproepen van pagina’s met fouten protocolleren, worden na zeven dagen gewist. Deze omvatten naast de foutmeldingen de betreffende IP-adres en, afhankelijk van de fout, de opgeroepen website. 
 • Logbestanden voor het e-mailverkeer via onze mailservers worden na vier weken gewist. De langere bewaartermijn is voor de analyse van storingen bij de verzending of ontvangst en ook ter vrijwaring van de functionaliteit van de Mail-services en ter bestrijding van spam noodzakelijk.
 • Mail-Logs voor de verzending via onze mailservers worden na vier weken gewist. De langere bewaartermijn is ter vrijwaring van de functionaliteit van de mailservices en ter bestrijding van spam noodzakelijk.
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden

Wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang conform art.6 lid 1 zin1 letter f) AVG. De vernoemde informatie wordt gebruikt

 • ter vrijwaring van een storingvrije werking van de website 
 • voor analysedoeleinden om ons aanbod te verbeteren
 • om een vlotte opbouw van de verbinding te garanderen
 • om een comfortabel gebruik van deze website te garanderen
 • om de systeemveiligheid en –stabiliteit van deze website te kunnen analyseren
 • voor nog andere administratieve doeleinden

In principe gebruiken wij de verzamelde gegevens niet om deze tot uw persoon te herleiden.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze website maakt omwille van de veiligheid en ter bescherming van de overdracht van een vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bij aanvragen die u aan ons als exploitant van de website zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u er aan dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” overgaat en herkent u ook aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overmaakt, niet door derden meegelezen worden.

Hosting door een derde aanbieder 

Deze website wordt bij een externe aanbieder gehost. Met deze laatste hebben wij een hostingcontract en een overeenkomstig orderverwerkingscontract afgesloten. De server van de hoster bevindt zich in Duitsland.

Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of op daarvoor bestemde formulieren verzameld worden, worden op de servers van deze hoster verwerkt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om IP-adressen, toegangen tot websites, meta- en communicatiegegevens, contact(aan)vragen en overige gegevens die via een website gegenereerd worden.

De inschakeling van de hoster gebeurt om onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende, gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 letter f) AVG bij een correcte presentatie van ons aanbod en veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod te behartigen.

Aanvraag per e-mail, telefonisch of per fax

Als u ons per e-mail, telefonisch of per fax contacteert, wordt uw (aan)vraag, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, (aan)vraag) met het oog op de behandeling van uw (aan)vraag bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 letter b AVG, voor zover uw (aan)vraag met de nakoming van een contract te maken heeft of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk is. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG) en / of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 letter f AVG), omdat wij een gerechtvaardigd belang bij de effectieve bewerking van de aan ons gerichte (aan)vragen hebben.

De door u aan ons via contactaanvragen toegezonden gegevens blijven bij ons totdat u ons aanmaant, deze te verwijderen, totdat u uw toestemming voor de opslag herroept of totdat het doel van de gegevensopslag wegvalt (bv. nadat de behandeling van uw (aan)vraag voltooid werd). Geldende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Contactformulier verpachting van open ruimtes

Wij bieden u op deze website de mogelijkheid om ons via een contactformulier voorstellen met het oog op het pachten of kopen van open ruimtes te doen. 

Hier verwerken wij volgende (persoons)gegevens: 

 • Voornaam
 • Naam (noodzakelijk)
 • Provincie (noodzakelijk)
 • Postcode, plaats 
 • Gemeentegebied  
 • Sectie (noodzakelijk)
 • Kamp (noodzakelijk)
 • Grootte in hectare (noodzakelijk)
 • Vrij te verstrekken gegevens over het perceel

In het kader van onze selectieprocedure worden uw persoonsgegevens door de betreffende vakafdeling verwerkt. Toegang tot de offertegegevens heeft in principe alleen de betreffende vakafdeling. Uw gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door. 

De verwerking van de op het contactformulier vermelde gegevens vindt plaats op basis van uw vrijwillig verleende toestemming conform art. 6 lid 1 letter a) AVG.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de opslag te herroepen. De door u op het contactformulier vermelde gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel van de verzameling daarvan te bereiken. Dit is voor persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en deze die daarna per e-mail toegezonden werden wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. Beëindigd is de conversatie dan wanneer uit de omstandigheden op te maken is dat de betreffende toedracht definitief opgehelderd is. Geldende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Voor zover wij in de door u aangeboden open ruimte geïnteresseerd zijn, zullen wij uw gegevens in ons systeem opnemen. Van dit tijdstip verwerken wij uw gegevens op grond van het art. 6 lid 1 letter b) AVG en verwijzen wij naar onze algemene opmerkingen over de gegevensbescherming

Overmaking van gegevens

Gegevens die wij van u ontvangen, zullen wij principieel niet aan derden en in het bijzonder niet voor hun reclamedoeleinden overmaken. Een overmaking van persoonsgegevens aan derden vindt in principe alleen plaats indien dit voor de uitvoering van het met u afgesloten contract noodzakelijk is, als de overmaking op basis van een belangenafweging als bedoeld in art. 6 lid 1 letter f) AVG toelaatbaar is, indien wij juridisch tot overmaking verplicht zijn of voor zover u uw toestemming verleend hebt. 

Voor de exploitatie van deze website doen wij echter bijvoorbeeld beroep op dienstenleveranciers. Daarbij kan het voorkomen dat een dienstenleverancier van persoonsgegevens kennis krijgt. Wij selecteren onze dienstenleverancier zorgvuldig – in het bijzonder met betrekking tot gegevensbescherming en -veiligheid – en treffen alle in het kader van de gegevensbescherming noodzakelijke maatregelen voor een toelaatbare gegevensverwerking.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt het voor de exploitant van de website mogelijk om het gedrag van de websitebezoekers te analyseren. Hierbij ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruiksgegevens, zoals bv. oproepen van internetpagina’s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en oorsprong van de gebruiker. Deze gegevens worden door Google eventueel bijeengebracht in een profiel dat aan de betreffende gebruiker resp. aan zijn eindapparaat toegewezen is.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag mogelijk maken (bv. cookies of Device-Fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetools vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 letter f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover er een passende toestemming opgevraagd werd (bv. een instemming met de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6 lid 1 letter a AVG plaats; de instemming kan te allen tijde herroepen worden.

IP anonimisering

Wij hebben op deze website de functie “IP-anonimisering” geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór de overmaking aan de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google op deze informatie beroep doen om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere, met het gebruik van de website en van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht.

Browser Plugin

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een contract betreffende de orderverwerking afgesloten en brengen de strikte richtlijnen vanwege de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig in de praktijk.

Opslagduur

Bij Google opgeslagen gegevens op het niveau van gebruikers en gebeurtenissen die met cookies, gebruikersnamen (bv. User ID) of reclame-ID’s (bv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) gepaard gaan, worden na 14 maanden geanonimiseerd resp. verwijderd. Details hierover krijgt u via volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie „Demografische kenmerken“ van Google Analytics om de websitebezoekers passende reclameboodschappen binnen het Google-reclamenetwerk te kunnen zenden. Daardoor kunnen er verslagen uitgebracht worden die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers verstrekken. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en van bezoekersgegevens vanwege derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet tot een bepaalde persoon herleid worden. U kunt deze functie te allen tijde via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of tegen de registratie van uw gegevens door Google Analytics, zoals in het punt „Bezwaar tegen gegevensregistratie“ weergegeven, algemeen ingaan.

Google Analytics deactiveren

Cookies

Cookie-instellingen aanpassen

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Met “cookies” worden tekstbestanden bedoeld die op uw computer achtergelaten worden en die uw browser opslaat. Cookies richten op uw eindapparaat geen schade aan, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de vernoemde doeleinden noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen en die van derden conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG te behartigen.

Voor het beheer van de door de gebruikers verleende toestemmingen maken wij op deze website gebruik van een Cookie Consent Management Tool van de firma Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (onderstaand: cookiebot.com). In dit verband zal uw browser eventueel persoonsgegevens aan cookiebot.com overmaken. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter f AVG. Het gerechtvaardigde belang bestaat in een foutloze werking van de website. De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra het doel van de verzameling daarvan bereikt werd. Bijkomende informatie over de behandeling van de overgemaakte gegevens vindt u in de privacyverklaring van cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door cookiebot.com verhinderen doordat u de uitvoering van Script-Code in uw browser deactiveert of een Script-Blocker in uw browser installeert.

Vimeo

Onze website maakt voor de integratie van video’s gebruik van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is de firma Vimeo Inc., USA. 

Informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy

Wettelijke basis voor de overmaking van de technisch noodzakelijke gegevens aan Vimeo is art. 6 lid 1 letter f) AVG. Om een adequaat gegevensbeschermingsniveau bij de overmaking van gegevens aan de VS te garanderen, zijn wij de EU-modelcontractbepalingen met Vimeo in de zogenaamde „Controller to Controller“-variant overeengekomen. 

Bovendien worden de video’s van Vimeo in principe in de „Do Not Track“-variant geïntegreerd, zodat persoonsgegevens slechts minimaal aan Vimeo overgemaakt worden.

Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps, Google LLC. Daardoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten tonen en maken wij voor u een comfortabel gebruik van de kaartfunctie mogelijk. De wettelijke basis van deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter b AVG, omdat het IP-adres benodigd wordt om u de inhoud te kunnen leveren.

Onze samenwerking met Google LLC op het gebied van de gegevensbescherming vindt plaats op grond van een afgesloten contract betreffende de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid conform art. 26 AVG, op te vragen via https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/.

Als bezoeker aan onze website gaat u door de gebruikmaking van Google Maps direct met Google een gebruiksrelatie aan.

Door het bezoek aan onze website krijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website opgeroepen hebt. Bovendien worden aan Google de automatisch door het bezoek aan onze website opgeslagen gegevens overgemaakt. Deze gegevensoverdracht vindt plaats onafhankelijk van het feit, of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt, via hetwelk u ingelogd bent resp. of er voor u geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u vóór activering van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze in functie van reclame, marktonderzoek en/of op de bestaande behoeften afgestemde invulling van haar website. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) plaats om op de bestaande behoeften afgestemde reclame te bezorgen en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt een recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich – om dit recht te doen gelden – tot Google moet richten.

Bijkomende informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de Plug-in-aanbieder krijgt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Ter bescherming van uw privacy krijgt u daar ook bijkomende informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS.

MyFonts Counter

Op deze website maken wij gebruik van MyFonts Counter, een webanalysedienst van de firma MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, VS. Op grond van de licentiebepalingen wordt er een Page-View-Tracking uitgevoerd doordat het aantal bezoeken aan de website voor statistische doeleinden geteld en aan MyFonts overgemaakt worden. MyFonts verzamelt daarbij enkel en allee geanonimiseerde gegevens. De overmaking van de gegevens gebeurt eventueel door de activering van Java-Script-Code in uw browser. Om de uitvoering van Java-Script-Code van MyFonts compleet te verhinderen, kunt u een Java-Script-Blocker installeren (bv. www.noscript.net). Bijkomende informatie over MyFonts Counter vindt u in de opmerkingen over de gegevensbescherming van MyFonts op http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Sociale netwerken 

Wij nemen gegevensbescherming in sociale netwerken zeer serieus. Helaas werd nog niet juridisch uitgemaakt, of en in welke mate sociale netwerken hun diensten in overeenstemming met Europese bepalingen in het kader van de gegevensbescherming aanbieden. Zodra er zich hiervoor nieuwe en juridisch gevrijwaarde aspecten aan het licht komen, zullen wij deze onmiddellijk vermelden. Gelieve tot dan toe zorgvuldig na te gaan, welke persoonsgegevens u via het gebruik van één van onze pagina’s bij de sociale netwerken ter beschikking van deze laatsten stelt.

Gelieve er rekening mee te houden dat sociale netwerken de gegevens van hun gebruiksters en gebruikers (bv. persoonlijke informatie, IP-adres etc.) in overeenstemming met hun richtlijnen betreffende het gebruik van gegevens opslaan en voor zakelijke doeleinden gebruiken. Wij hebben geen invloed op de gegevensverzameling en het verdere gebruik van deze gegevens door de sociale netwerken. In welke omvang, op welke plaats en voor welke duur de gegevens opgeslagen worden, in hoeverre de netwerken bestaande verwijderingsplichten nakomen, welke analyses en koppelingen er met de gegevens uitgevoerd worden en aan wie de gegevens doorgegeven worden, kan door ons niet vastgesteld worden.

Wij hebben een account bij Twitter (Twitter Inc.). Voor de verwerking van persoonsgegevens tijdens het bezoek aan ons Twitter-profiel is in principe de firma Twitter Inc. (VS) de enige verantwoordelijke. De privacyverklaring vindt u op https://twitter.com/de/privacy, instellingen kunnen doorgevoerd worden op https://twitter.com/personalization.

Bovendien hebben wij een bedrijfsprofiel bij Xing (New Work SE). De privacyverklaring vindt u op https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Verder hebben wij een bedrijfspagina bij LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company). Wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 lid 1 letter f) AVG. De privacyverklaring van LinkedIn vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Een bezwaar (Opt-Out) kan ingediend worden op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Geen geautomatiseerd besluitvormingsproces / profilering

Voor het besluitvormingsproces en de profilering maken wij geen gebruik van geautomatiseerde processen.

Rechten van betrokkenen

Met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens hebt u tegenover ons de hiernavolgende rechten:

U hebt het recht op informatie over de u betreffende persoonsgegevens. Voor informatie kunt u zich te allen tijde tot ons richten. Bij een niet schriftelijk gestelde vraag naar informatie verzoeken wij u, er begrip voor te hebben dat wij eventueel bewijsstukken van u verlangen die aantonen dat u de persoon bent, waarvoor u zich uitgeeft. 

Verder hebt u een recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u dit wettelijk kunt doen gelden.

Tot slot hebt u een recht van bezwaar (zie hieronder) tegen de verwerking in het kader van de wettelijke richtlijnen.

Een recht op gegevensoverdraagbaarheid bestaat eveneens in het kader van de richtlijnen in verband met de gegevensbescherming.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens, zoals hierboven toegelicht, verwerken om onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende belangen te behartigen, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst ingaan. Vindt de verwerking in functie van direct marketing plaats, dan kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen een recht van bezwaar als er sprake is van redenen die op grond van uw specifieke situatie aan het licht komen.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden blijven gebruiken, tenzij wij dwingende beschermwaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten dient.

Dit geldt niet indien de verwerking in functie van direct marketing staat. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde niet blijven gebruiken. 

Recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht, over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming uw beklag te doen. 

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee ingegaan. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om ingeval van de ongevraagde toezending van commerciële informatie, bijvoorbeeld door spammails, juridische stappen te ondernemen

Stand: 01.01.2022


Bijkomende opmerkingen over de gegevensbescherming:

Opmerkingen over de omgang met persoonsgegevens (verzameling van gegevens door derden)

Principes van de gegevensverwerking

Opmerkingen over de gegevensbescherming voor online meetings en telefoonsessies via „Microsoft Teams“