Opmerkingen over de gegevensbescherming voor sollicitanten (m/v/x)

Graag zouden wij u er hier over willen informeren, hoe uw sollicitatiegegevens bij ons behandeld worden en wat u en wij in dit verband in acht moeten nemen.

Algemene opmerkingen:

Indien u minderjarig bent (sollicitanten jonger dan 18 jaar) verklaart u met uw sollicitatie dat uw ouders/verantwoordelijke opvoeder(s) met uw sollicitatie ingestemd hebben/heeft.

De invoer van uw gegevens en de overdracht daarvan via het internet vinden versleuteld plaats. Gelieve in acht te nemen dat ook een beschermde communicatie via het internet de mogelijkheid van kennisneming en manipulatie door onbevoegde derden niet kan uitsluiten. Ondanks een zorgvuldige inachtneming van technische en organisatorische maatregelen kunnen wij wegens de aard van het internet niet garanderen dat de sollicitatiedocumenten ons correct en volledig bereiken, voor zover er zich bij de overdracht daarvan buiten onze systemen een fout voordoet.

Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerking?

Verantwoordelijke in de zin van het recht op gegevensbescherming is de firma 

ENERPARC AG
Zirkusweg 2
D-20359 Hamburg

Contactpersoon: Stefan Müller, bestuurder

Telefoon: +49 (0) 40 756644-90
Telefax: +49 (0) 40 756644-965
E-mail: mail@enerparc.com

U vindt bijkomende informatie over onze onderneming, gegevens over de tot vertegenwoordiging gerechtigde personen en ook bijkomende contactmogelijkheden in ons colofon op onze website: http://www.enerparc.de/index.php/de/impressum-de

Welke van uw gegevens worden door ons verwerkt? En voor welke doeleinden?

Wij verwerken de gegevens, die u ons in verband met uw sollicitatie toegezonden hebt, om uw geschiktheid voor de baan (of eventueel voor andere vacante betrekkingen binnen onze onderneming) te toetsen en om de sollicitatieprocedure te doorlopen.

In het kader van de sollicitatie worden er gegevens over de sollicitant die voor een efficiënte en correcte afwikkeling van de sollicitatieprocedure noodzakelijk zijn, verzameld en verwerkt. In het bijzonder zijn dat: gegevens over uw persoon (bv. naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en -plaats, nationaliteit), informatie over school-, en beroepsopleiding evenals studies en de betreffende einddiploma’s, beroepservaring, audiovisuele gegevens (bv. foto’s) en ook andere, met de vernoemde categorieën vergelijkbare gegevens.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens, zogenaamde „gevoelige gegevens“, zoals bijvoorbeeld informatie over uw religieuze achtergrond, verzamelen wij alleen indien dit absoluut noodzakelijk is. Gelieve ervan af te zien, ons gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap bij een vakbond, gezondheid of seksleven mee te delen.

Op welke wettelijke basis steunt dit?

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze sollicitatieprocedure is primair § 26 BDSG (Duitse Wet inzake Gegevensbescherming) in de sinds 25.05.2018 geldende versie. In overeenstemming daarmee is de verwerking van de gegevens, die in verband met de beslissing over de beargumentering van een dienstverband noodzakelijk zijn, toelaatbaar.

Indien de gegevens na beëindiging van de sollicitatieprocedure eventueel met het oog op gerechtelijke vervolging noodzakelijk zijn, kan er een gegevensverwerking op basis van de voorwaarden van at. 6 AVG, in het bijzonder om gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 letter f) AVG te behartigen, plaatsvinden. Ons belang bestaat dan in de indiening of afwending van claims.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Na het einde van de sollicitatieprocedure zullen wij de door u toegezonden gegevens in eerste instantie zes maanden lang bewaren om eventuele vragen in verband met uw sollicitatie te kunnen beantwoorden. Aansluitend op deze bewaartermijn verwijderen wij uw gegevens spontaan.

Voor het geval dat u met een verdere opslag van uw persoonsgegevens ingestemd hebt, zullen wij uw gegevens in onze sollicitantenpool opnemen. Daarin worden de gegevens verwijderd zodra een periode van twee jaar verstreken is.

Als u sollicitatie succesvol is, maken wij gebruik van de vermelde gegevens voor personeelsadministratieve taken in het kader van de tewerkstelling.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

Uw sollicitatiegegevens worden na ontvangst van uw sollicitatie door de personeelsafdeling gesorteerd. Geschikte sollicitaties worden dan aan de afdelingsverantwoordelijken voor de vacante betrekking overgemaakt. Dan wordt het verdere verloop afgestemd. Binnen de onderneming hebben in principe alleen de personen, die de gegevens voor het correcte verloop van onze sollicitatieprocedure nodig hebben, toegang tot uw gegevens.

Waar worden de gegevens verwerkt?

In principe vindt de verwerking van uw gegevens in Duitsland en in andere landen binnen de  EU plaats. Voor zover uw persoonsgegevens in een land buiten de EU verwerkt worden of ontvangers van uw persoonsgegevens zich buiten de EU bevinden, waar het gegevensbeschermingsniveau niet met dat van de EU overeenstemt, geldt het volgende: wij vrijwaren dat het alleen om landen gaat, voor welke de EU-commissie beslist heeft dat zij over een adequaat gegevensbeschermingsniveau beschikken. In de gevallen, waarin het gegevensbeschermingsniveau in het land van de ontvanger(s) niet vergelijkbaar is met dat van de EU, geven wij gevolg aan de door de EU ontwikkelde richtlijnen en maken wij gebruik van zogenaamde modelcontractbepalingen. Deze zijn op aanvraag via één van de hierboven vermelde contactmogelijkheden beschikbaar.

Uw rechten

U hebt het recht op informatie over de door ons over uw persoon verwerkte persoonsgegevens. Bij een niet schriftelijk gestelde vraag naar informatie verzoeken wij u, er begrip voor te hebben dat wij eventueel bewijsstukken van u verlangen die aantonen dat u de persoon bent, waarvoor u zich uitgeeft

Verder hebt u een recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u dit wettelijk kunt doen gelden.

Verder hebt u een recht van bezwaar tegen de verwerking in het kader van de wettelijke richtlijnen. Hetzelfde geldt voor een rechtop gegevensoverdraagbaarheid.

Recht van bezwaar

U hebt het recht, bij een voor de gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit uw beklag over de verwerking van persoonsgegevens door ons te doen. Een lijst met de functionarissen voor de gegevensbescherming en hun contactgegevens kan via volgende link gekregen worden:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Onze functionaris voor de gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld:

Jessica Stehn-Bäcker
BEREDI Marketing GmbH
Überseeallee 1
D-20457 Hamburg

Telefoon: +49 (0) 40 22861374
E-mail: js@beredi-datenschutz.de


Stand: Hamburg, 17.03.2020