Opmerkingen over de gegevensbescherming voor sollicitanten (m/v/x)

Graag zouden wij u er hier over willen informeren, hoe uw sollicitatiegegevens bij ons behandeld worden en wat u en wij in dit verband in acht moeten nemen.

Algemene opmerkingen:

Als u minderjarig bent (aanvrager jonger dan 18 jaar), verklaart u bij uw aanvraag dat uw ouders/voogden met uw aanvraag hebben ingestemd.

Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerking?

Verantwoordelijke in de zin van het recht op gegevensbescherming is de firma 

ENERPARC AG
Zirkusweg 2
D-20359 Hamburg

Contactpersoon: Stefan Müller, bestuurder

Telefoon: +49 (0) 40 756644-90
Telefax: +49 (0) 40 756644-965
E-mail: mail@enerparc.com

U vindt bijkomende informatie over onze onderneming, gegevens over de tot vertegenwoordiging gerechtigde personen en ook bijkomende contactmogelijkheden in ons colofon op onze website: http://www.enerparc.de/index.php/de/impressum-de

Welke van uw gegevens worden door ons verwerkt? En voor welke doeleinden?

Wij verwerken de gegevens die u ons in verband met uw sollicitatie hebt toegezonden om uw geschiktheid voor de functie (of andere openstaande functies in onze bedrijven, indien van toepassing) te beoordelen en om de sollicitatieprocedure uit te voeren.

Op welke wettelijke basis steunt dit?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in deze sollicitatieprocedure is in de eerste plaats § 26 BDSG. Op grond hiervan is de verwerking van gegevens die nodig zijn in verband met het besluit over de totstandbrenging van een arbeidsverhouding toegestaan. Indien de gegevens na de afronding van de aanvraagprocedure nodig zijn voor gerechtelijke vervolging, kan de gegevensverwerking plaatsvinden op grond van de vereisten van artikel 6 DSGVO, met name ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen op grond van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Ons belang bestaat dan in het doen gelden of verdedigen van vorderingen.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Na afronding van de sollicitatieprocedure bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt in eerste instantie gedurende zes maanden om eventuele vragen in verband met uw sollicitatie te kunnen beantwoorden. Na deze bewaarperiode zullen wij uw gegevens zonder verder verzoek wissen. Indien uw sollicitatie succesvol is, zullen wij de verstrekte gegevens gebruiken voor personeelsadministratieve taken in het kader van de tewerkstelling.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

In beginsel hebben alleen die personen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben voor het goede verloop van onze sollicitatieprocedure. Uw sollicitatiegegevens worden na ontvangst van uw sollicitatie door de afdeling Personeelszaken bekeken. Bovendien krijgen de voor de vacature verantwoordelijke afdelingshoofden en, in voorkomend geval, de teamleiders toegang tot uw sollicitatiedocumenten. De verdere procedure zal dan worden gecoördineerd.

Toepassingsportaal

Wij maken gebruik van een online sollicitatieportaal. Uw gegevens worden daarom opgeslagen en verwerkt op de systemen van onze softwarepartner, het bedrijf d.vinci HR-Systems GmbH ("d.vinci"), Nagelsweg 37-39, 20097 Hamburg. Wij hebben met d.vinci een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten in overeenstemming met art. 28 DSGVO en hebben gezamenlijk de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van uw aanvraag te waarborgen. 

Om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen, bieden wij ook functies aan waarbij derde partijen helpen bij het invoeren van de gegevens:

"Gebruik XING profiel": Indien u een XING-profiel hebt aangemaakt, zal XING vervolgens - indien beschikbaar - de in het aanvraagformulier gevraagde en door u op XING verstrekte gegevens aan ons overmaken. Het aanvraagformulier wordt dan vooraf ingevuld met uw gegevens, maar u kunt nog correcties en aanvullingen aanbrengen. XING verzamelt en verwerkt ook zelf gegevens en kan deze koppelen aan de account die u hebt ingesteld indien u van deze optie gebruik maakt. De gegevensoverdracht aan XING is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Ons rechtmatig belang is gelegen in een aantrekkelijke en eenvoudige opzet van onze aanvraagprocedure. Om zoveel mogelijk aanvragers te bereiken en de drempels voor het indienen van een aanvraag te verlagen, integreren wij het portaal XING, dat een hoge verspreidingsgraad heeft als professioneel en zakelijk netwerk. Xing is een dienst van New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland. Informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 

"Gebruik LinkedIn profiel": Als u een LinkedIn-profiel hebt aangemaakt, zal LinkedIn de opgeslagen gegevens op uw initiatief aan ons doorsturen. LinkedIn verzamelt en verwerkt zelf gegevens en koppelt deze, indien van toepassing, aan uw instellingsprofiel als u van deze optie gebruik maakt. De overdracht van gegevens aan LinkedIn is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons legitiem belang bestaat erin onze sollicitatieprocedure te vereenvoudigen door onszelf aantrekkelijker te maken voor sollicitanten door de integratie van algemeen gebruikte diensten. LinkedIn [is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

"Upload CV": CV parsing is een functionaliteit die automatisch sollicitatierelevante gegevens verzamelt uit een door u geüpload CV en deze invoegt in de invoervelden van de sollicitantenvragenlijst. d.vinci gebruikt een product van Textkernel BV, Nieuwendammerkade 28/a17, 1022 AB, Amsterdam, Nederland voor de sollicitantentool en specifiek voor de CV parsing functie. Textkernel BV is een in onderaanneming werkende verwerker van d.vinci. Informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://www.textkernel.com/privacy-policy/. 

"CV bij Dropbox": Dropbox stuurt het eerder geüploade CV naar ons door. Dropbox verzamelt en verwerkt zelf gegevens en koppelt deze, indien van toepassing, aan uw Dropbox-account als u deze optie gebruikt. De gegevensoverdracht naar Dropbox is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. Ons legitiem belang bestaat erin onze aanvraagprocedure te vereenvoudigen door onszelf aantrekkelijker te maken voor aanvragers door de integratie van algemeen beschikbare diensten. Dropbox is een dienst die wordt aangeboden door Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ierland. Ga voor informatie over het privacybeleid van Dropbox naar https://www.dropbox.com/privacy. 

Waar worden de gegevens verwerkt?

In principe worden uw gegevens verwerkt in Duitsland en in andere landen binnen de EU. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in een land buiten de EU of indien de ontvangers van uw persoonsgegevens zich buiten de EU bevinden, waar het niveau van gegevensbescherming mogelijk niet gelijkwaardig is aan dat van de EU, geldt het volgende: wij zorgen ervoor dat dit alleen landen zijn waarvoor de Commissie van de EU heeft besloten dat zij een passend niveau van gegevensbescherming hebben. In gevallen waarin het niveau van gegevensbescherming in het ontvangende land niet vergelijkbaar is met dat in de EU, houden wij ons aan de door de EU ontwikkelde vereisten en gebruiken wij zogeheten modelcontractbepalingen. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar via een van de hierboven vermelde contactmogelijkheden.

Uw rechten

U hebt het recht op informatie over de door ons over uw persoon verwerkte persoonsgegevens. Bij een niet schriftelijk gestelde vraag naar informatie verzoeken wij u, er begrip voor te hebben dat wij eventueel bewijsstukken van u verlangen die aantonen dat u de persoon bent, waarvoor u zich uitgeeft

Verder hebt u een recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u dit wettelijk kunt doen gelden.

Verder hebt u een recht van bezwaar tegen de verwerking in het kader van de wettelijke richtlijnen. Hetzelfde geldt voor een rechtop gegevensoverdraagbaarheid.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking geschiedt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.

Recht van beroep

U hebt het recht om over onze verwerking van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Onze functionaris voor de gegevensbescherming

We hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is bereikbaar op het bovenstaande adres van de verantwoordelijke voor de verwerking met de toevoeging "persoonlijk – vertrouwelijk voor de functionaris voor gegevensbescherming" alsmede op datenschutz@enerparc.com.


Stand: Hamburg, 01.11.2022