Beginselen van de gegevensverwerking bij ENERPARC AG

Beginselen van de gegevensverwerking bij ENERPARC AG

U bent via een link op deze pagina terechtgekomen omdat u meer wilt weten over onze omgang met (uw) persoonsgegevens. Om te voldoen aan onze informatieplicht overeenkomstig art. 12 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stellen wij u hieronder graag onze informatie over gegevensbescherming ter beschikking:

Wij verzekeren u dat onze gegevensverwerkingssystemen door technische en organisatorische maatregelen beveiligd zijn tegen toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden, alsmede tegen verlies en vernietiging.

De hier opgenomen informatie over gegevensbescherming geldt voor ENERPARC AG en de met de ENERPARC-groep verbonden ondernemingen, in het bijzonder projectondernemingen met zetel te Zirkusweg 2, 20359 Hamburg, Eimsbütteler Chaussee 45, 20259 Hamburg, en Mittelstraße 11-13, 40789 Monheim am Rhein.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is

ENERPARC AG
Zirkusweg 2, 20359 Hamburg
Contact: Stefan Müller, Raad van Bestuur
Telefoon: 040 756644-90
Fax: 040 756644-965
E-mail: datenschutz@enerparc.com

Meer informatie over onze onderneming, gegevens over de personen die bevoegd zijn haar te vertegenwoordigen en ook verdere contactmogelijkheden vindt u in ons impressum op onze website: Afdruk  

Welke van uw gegevens verwerken wij? En voor welke doeleinden?

Indien wij gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij die uitsluitend verwerken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen of verzameld.

Gegevensverwerking voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen indien de noodzakelijke wettelijke vereisten overeenkomstig artikel 6, lid 4, DSGVO bestaan. In dit geval zullen wij uiteraard alle informatieverplichtingen overeenkomstig artikel 13, lid 3, DSGVO en artikel 14, lid 4, DSGVO in acht nemen.

Als u ons instructies geeft/wij u instructies geven, verzamelen wij de volgende informatie:

 • Aanhef, titel, voornaam, achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel, indien gevraagd)
 • Faxnummer, indien van toepassing (indien beschikbaar & gewenst) 
 • bankrekeninggegevens

Daarnaast wordt alle informatie verzameld die nodig is voor de uitvoering van het contract met u. 

Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats 

 • om u als klant/leverancier/dienstverlener te kunnen identificeren; 
 • om onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen nakomen; 
 • om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen 
 • voor correspondentie met u; 
 • om facturen uit te reiken of, indien nodig, als onderdeel van het aanmaningsproces; 
 • om vorderingen tegen u af te dwingen. 

Wat is de rechtsgrondslag hiervoor?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in beginsel - tenzij er andere specifieke wettelijke bepalingen zijn - art. 6 DSGVO. Hierbij komen in het bijzonder de volgende mogelijkheden in aanmerking: 

 • Toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) 
 • Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten (Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO) 
 • Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging (Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO) 
 • Gegevensverwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting (Art. 6 para. 1 lit. c) DSGVO)

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. 

Indien wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de vereisten van artikel 21 van de GDPR. 

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om bezwaar te maken, volstaat een kennisgeving in tekstvorm. U kunt ons dus schrijven, een fax sturen of per e-mail contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens bovenaan deze mededeling over gegevensbescherming of in het impressum van onze website. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij verwerken de gegevens zolang dat nodig is voor het beoogde doel.

Voor zover er wettelijke bewaarplichten bestaan, worden de persoonsgegevens in kwestie bewaard voor de duur van de bewaarplicht. Na het verstrijken van de bewaarplicht wordt nagegaan of er nog een noodzaak tot verwerking bestaat. Als er geen behoefte meer is, worden de gegevens gewist.

In beginsel onderzoeken wij de gegevens tegen het einde van een kalenderjaar om na te gaan of verdere verwerking noodzakelijk is. Gezien de omvang van de gegevens, wordt deze controle uitgevoerd met betrekking tot specifieke soorten gegevens of doeleinden van de verwerking.

Uiteraard kunt u te allen tijde informatie opvragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen (zie hieronder) en, indien dit niet noodzakelijk is, kunt u verzoeken om de gegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken. 

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

Naast ENERPARC AG als verantwoordelijke partij zijn ook gelieerde ondernemingen, postdienstverleners, belastingadviseurs, aanbieders van software- en serviceoplossingen, cloudproviders, etc. ontvangers van uw gegevens. Ontvangers van uw gegevens. Voor zover nodig, zijn er met de ontvangers overeenkomsten voor de verwerking van bestellingen gesloten overeenkomstig art. 28 DSGVO. Wij zullen u graag informeren over de specifieke ontvangers van uw gegevens. 

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden doorgegeven indien

 • u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1 bis, DSGVO,
 • dit is noodzakelijk in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 Sentence 1b) DSGVO voor de verwerking of de nakoming van onze verplichtingen die voortvloeien uit een contract met u,
 • wij daartoe verplicht zijn op grond van de bepaling van artikel 6, zin 1c, DSGVO
 • de openbaarmaking is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte (art. 6 lid 1 zin 1f) DSGVO). Voorwaarde is dat er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft bij het niet vrijgeven van uw gegevens, dat bescherming verdient.

Waar worden de gegevens verwerkt?

In principe worden uw gegevens verwerkt in Duitsland en in andere landen binnen de EU. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in een land buiten de EU of indien de ontvangers van uw persoonsgegevens zich buiten de EU bevinden, waar het niveau van gegevensbescherming mogelijk niet hetzelfde is als in de EU, geldt het volgende: wij zorgen ervoor dat dit alleen landen zijn waarvoor de EU-Commissie heeft besloten dat zij een passend niveau van gegevensbescherming hebben. In gevallen waarin het niveau van gegevensbescherming in het ontvangende land niet vergelijkbaar is met dat in de EU, houden wij ons aan de door de EU ontwikkelde vereisten en gebruiken wij zogeheten modelcontractbepalingen. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar via een van de bovenstaande contactmogelijkheden. 

Geautomatiseerde besluitvorming, uitvoering van profilering

In beginsel maken wij voor de totstandbrenging en uitvoering van de zakelijke relatie geen gebruik van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 DSGVO. 

Uw rechten als "betrokkene

U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien een verzoek om informatie niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij dan van u bewijsmateriaal kunnen verlangen waaruit blijkt dat u de persoon bent die u beweert te zijn. 

Bovendien hebt u recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent. 

Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wet. Hetzelfde geldt voor het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken met het oog op de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken:

 • Indien de verwerking gebeurt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen.
 • Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om over de verwerking van persoonsgegevens door ons een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

Onze functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is bereikbaar op het bovenstaande adres van de verantwoordelijke voor de verwerking met de toevoeging "persoonlijk – vertrouwelijk voor de functionaris voor gegevensbescherming" alsmede op datenschutz@enerparc.com.


Hamburg, 01.11.2022