Beginselen van de gegevensverwerking bij Enerparc Netherlands BV

Privacyverklaring (privacy statement) Enerparc Netherlands BV

Privacyverklaring (privacy statement) Enerparc Netherlands BV

U bent via een link op deze pagina terechtgekomen omdat u meer wilt weten over onze omgang met (uw) persoonsgegevens. Om te voldoen aan onze informatieplicht overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stellen wij u hieronder graag onze informatie over gegevensbescherming ter beschikking: 

Onze gegevensverwerkingssystemen worden door technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden, alsmede tegen verlies en vernietiging. 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:
 
 ENERPARC Netherlands B.V. (kvk nr: 83112154)
 
Adres: Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht
 Telefoon: +31 6 19824882
 Email: datenschutz@enerparc.com

Welke van uw gegevens verwerken wij? En voor welke doeleinden?

Indien wij gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij die uitsluitend verwerken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen of verzameld. Gegevensverwerking voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen indien aan de noodzakelijke wettelijke vereisten conform de AVG is voldaan.

Hieronder vind u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Aanhef, titel, voornaam, achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mail adres;
 • Telefoonnummer en/of faxnummer;
 • Bankrekeningnummer (IBAN).

Bovendien wordt alle informatie verzameld die noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u. Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats, i.h.k.v. de volgende doeleinden:

 • om u als klant/leverancier/dienstverlener te kunnen identificeren; 
 • om onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen nakomen; 
 • om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; 
 • voor correspondentie met u; 
 • voor de facturering of, in voorkomend geval, in het kader van de aanmaningsprocedure; 
 • om vorderingen tegen u in te kunnen stellen. 

Op welke rechtsgrondslag is dat gebaseerd?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in beginsel - voor zover er geen andere specifieke wettelijke bepalingen zijn. Hierbij komen in het bijzonder de volgende mogelijkheden in aanmerking: 

 • Toestemming 
 • Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten
 • Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging 
 • Gegevensverwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. 

Indien wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van bezwaar, volstaat een kennisgeving in tekstvorm. U kunt ons dus schrijven, een fax sturen of per e-mail contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens bovenaan dit privacy-statement. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij verwerken de gegevens zolang dat nodig is voor het beoogde doel.

Voor zover er wettelijke bewaarplichten zijn, worden de betrokken persoonsgegevens bewaard voor de duur van de bewaarplicht. Na het verstrijken van de bewaarplicht wordt nagegaan of er nog een noodzaak tot verwerking bestaat. Als er geen behoefte meer bestaat, worden de gegevens gewist.

In beginsel wordt tegen het einde van een kalenderjaar nagegaan of verdere verwerking van de gegevens nodig is. Gezien de omvang van de gegevens, wordt deze controle uitgevoerd met betrekking tot specifieke soorten gegevens of doeleinden van de verwerking.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

Naast ENERPARC Netherlands BV als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, zijn andere ontvangers van gegevens bijvoorbeeld gelieerde ondernemingen, postdienstverleners, belastingadviseurs, leveranciers van software- en serviceoplossingen, cloudproviders, enz. Ontvangers van uw gegevens. Voor zover nodig, zijn er met de ontvangers overeenkomsten voor de verwerking van bestellingen gesloten in overeenstemming met de AVG. Wij zullen u graag informeren over de specifieke ontvangers van uw gegevens. 

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden doorgegeven indien:

 • u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven;
 • dit noodzakelijk is voor de verwerking of de nakoming van onze verplichtingen die voortvloeien uit een contract met u;
 • op grond van een wettelijke verplichting;
 • de openbaarmaking is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Waar worden de gegevens verwerkt?

In beginsel worden uw gegevens verwerkt in Nederland en in andere landen binnen de EU. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in een land buiten de EU of indien de ontvangers van uw persoonsgegevens zich buiten de EU bevinden, waar het niveau van gegevensbescherming mogelijk niet hetzelfde is als in de EU, geldt het volgende: wij zorgen ervoor dat dit alleen landen zijn waarvoor de EU-Commissie heeft besloten dat zij een passend niveau van gegevensbescherming hebben. In gevallen waarin het niveau van gegevensbescherming in het ontvangende land niet vergelijkbaar is met dat in de EU, houden wij ons aan de door de EU ontwikkelde vereisten en gebruiken wij zogeheten modelcontractbepalingen. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar via een van de hierboven vermelde contactmogelijkheden. 

Geautomatiseerde besluitvorming, uitvoering van profilering

In beginsel maken wij voor de totstandbrenging en uitvoering van de zakelijke relatie geen gebruik van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: datenschutz@enerparc.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Enerparc zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Enerparc wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


 Utrecht, juli 2022